Elodja

82 teksty – auto­rem jest Elod­ja.

Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2016, 18:47

Zap­rze­paszczo­ne ta­len­ty i zużyte nadzieje pod­mieniono mi na niepew­ność, ag­resję i strach. Pa­kiet do­rosłości wysłano do mnie w paczce pełnej leków. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 grudnia 2015, 01:20

Cza­sami życząc ko­muś aby ruszył nap­rzód przez przy­padek spycha­my go z dachu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 marca 2015, 14:50

* * *

Żeg­nając się ze swoją Wielką Miłością
nie za­pom­nij spa­kować dob­rze wa­liz­ki
pa­miętaj aby dob­rze wyt­rzeć kurz z fo­tog­ra­fii
pos­przątaj nieumy­te naczy­nia w zle­wie
wyt­rzyj brud pod dy­wanem
prob­le­my wy­wiet­rz porządnie jak i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 sierpnia 2014, 01:13

Dziewczyno zagubiona w ciszy

Dziew­czy­no za­gubiona w ciszy
.
Płyniemy przez morze za­gubionych cy­wili­zac­ji
Szpad­la­mi o ok­rutnym os­trzu niszczy­my os­tatnie bas­tiony cza­su
Przełamując two­je mil­cze­nie
Na se­kundę zde­cydo­wanie zbyt długą
Ot­wieram ra­ny
Aby two­ja tok­syczna i nadgniła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 lipca 2014, 11:56

Bez­domnych kotów zaz­wyczaj nie przy­gar­nia się wiosną. 

myśl • 24 lipca 2014, 18:26

Wojtku

Poczułeś za­pach krwi,
Two­ja zdo­bycz umierała na twoich rękach.
Słod­ka niewin­ność dop­ra­wiona naiw­nością.
Czyż nie roz­sma­kowałeś się w tym?
Przy­ciągało Cię i kusiło.
Mówiło:
„jeszcze je­den gryz”.

Je­go skóra była niemal złota, a szyja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 lipca 2014, 16:01

Zaz­drość, al­bo za­wiść. Kto wie? Ko­biety pot­ra­fią być tak sa­mo ok­rutne jak i li­tości­we; niszczyć i zakładać rodzi­ny, jak­by to było tyl­ko ski­nięcie głowy. Jed­nym uśmie­chem, cza­sami, mogą de­cydo­wać o czyimś dal­szym życiu. God­ność i mo­ral­ność są rzeczą tak ulotną i względną gdy dochodzi do wal­ki o "te­ryto­rium", że nikt i nic w naj­bliższym otocze­niu nie uchro­ni się od zmienienia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 czerwca 2014, 00:06

Kupię osobowość!

Ku­piłabym oso­bowość. Tyl­ko taką proszę, nie matową.
Mogłaby uszy­ta być z zielo­nej trawy,
na nad­gar­stkach w bran­so­letach wy­pełniona miodem
na szyi ru­bino­wo krwis­tym sza­lem
Mogłaby być ta­ka let­nio je­sien­na
ale jeszcze, tyl­ko proszę, nie umierająca.
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 czerwca 2014, 01:05

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 5 czerwca 2014, 13:22
Elodja

Aktualnie jestem mieszanką kości, mięśni, krwi wody kawy i nikotyny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Elodja

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 czerwca 2016, 20:13Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­win­no się [...]

31 grudnia 2015, 07:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zaprzepaszczone ta­len­ty i zużyte [...]

31 grudnia 2015, 01:20Elodja do­dał no­wy tek­st Zaprzepaszczone ta­len­ty i zużyte [...]

31 marca 2015, 01:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czasami życząc ko­muś aby [...]

30 marca 2015, 20:12zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Czasami życząc ko­muś aby [...]

30 marca 2015, 17:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czasami życząc ko­muś aby [...]

30 marca 2015, 14:50Elodja do­dał no­wy tek­st Czasami życząc ko­muś aby [...]

27 sierpnia 2014, 01:29No_One_ sko­men­to­wał tek­st Żegnając się ze swoją [...]

27 sierpnia 2014, 01:13Elodja do­dał no­wy tek­st Żegnając się ze swoją [...]